تحقیق بستر عمومی آموزشی با کامپیوتر

تحقیق بستر عمومی آموزشی با کامپیوتر

خواسته ها و مشخصات یک بستر عمومى براى آموزش به کمک رایانه

چکیده
استفاده از رایانه در امر آموزش ، مى تواند تحول بزرگى را در فراروند آموزش ایجاد کند. در ایجاد سیستم&rlm هاى آموزش به کمک رایانه، رو

تحقیق بستر عمومی آموزشی با کامپیوتر
تحقیق بستر عمومی آموزشی با کامپیوتر