تحقیق تاثیر اشتغال زنان بر زندگی خانوادگی

تحقیق تاثیر اشتغال زنان بر زندگی خانوادگی

تاثیر کار زنان بر زندگی خانوادگی

چکیده
روابط خانوادگی، تحت تأثیر پویایی نهادهای اجتماعی، با تحول دائم روبه روست. با تحول شرایط زیستی و به تبع آن، بروز نیازهای جدید، پیوسته نقش ها در حال تغییرند، به طوری که از اعتبار

تحقیق تاثیر اشتغال زنان بر زندگی خانوادگی
تحقیق تاثیر اشتغال زنان بر زندگی خانوادگی