تحقیق ترس و اضطراب کودک و نوجوان

تحقیق ترس و اضطراب کودک و نوجوان

ترس چیست ؟
ترس واکنشی است و طبیعی ، لازم ، مهم و مفید در صورتی که به طور کامل کنترل و به طور منطقی تعبیر شود و باعث می شود که شخص در مواجهه با مشکلات بیشتر احتیاط کند . واستون پایه گذار مکتب رفتار گرایی عقیده دارد که ترس یکی از صد غریزه یا انگیزه ای است که انسان با آن به دنیا امد .

تحقیق ترس و اضطراب کودک و نوجوان
تحقیق ترس و اضطراب کودک و نوجوان