تحقیق جامعه شناسی ازدواج و خانواده

تحقیق جامعه شناسی ازدواج و خانواده

جامعه شناسی ازدواج و خانواده

چکیده :
یکی از مهمترین حوزه های جامعه شناسی مطالعه خانواده و ازدواج است. ازدواج نهادی است که از طریق آن مرد و زن با هم پیمان زناشویی می بندند. این پدیده اجتماعی شدیداً تحت تاثیر اوضاع اقتصادی، اجت

تحقیق جامعه شناسی ازدواج و خانواده
تحقیق جامعه شناسی ازدواج و خانواده