تحقیق جشن مهرگان

تحقیق جشن مهرگان

جشن مهرگان
میترا یا مهر در اوستا
هر یا میترا (در اوستا و پارسی باستان &laquo میـثْـرَه&raquo ، در سانسکریت &laquo میـتْـرَه&raquo )، ایزد نام آورِ روشنایی، پیمان، دوستی و محبت، و ایزد بزرگ دین و آیین مهری است.
بخش مهم و بزرگی از اوستا به نام &laquo مهر یَـشت&raquo در بز

تحقیق جشن مهرگان
تحقیق جشن مهرگان