تحقیق دوراندیشی در انتخاب همسر

تحقیق دوراندیشی در انتخاب همسر

دوراندیشی در انتخاب همسر

بخش اول : زنان کشتزار هستند
(( حضرت علی علیه السلام به برادرش عقیل فرمود ، زنی را برای من در نظر بگیر که از برجستگان و شجاع زادگان عرب باشد تا او را همسر خود گردانم و از او دارای فرزندی دلاور و جنگجو

تحقیق دوراندیشی در انتخاب همسر
تحقیق دوراندیشی در انتخاب همسر