تحقیق راهنمایی و نظارت آموزشی

تحقیق راهنمایی و نظارت آموزشی

اهم مطالب:
بخش اول
ماهیت و نقش راهنمای آموزشی
بخش دوم
رهبری در رشد کارکنان
بخش سوم
نظارت و رشد کارکنان
بخش چهارم
سبکهای مستقیم و غیر مستقیم نظارت
بخش پنجم
مسئولیت های حرفه ای ناظر آموزشی
بخش ششم
ک

تحقیق راهنمایی و نظارت آموزشی
تحقیق راهنمایی و نظارت آموزشی