تحقیق راههای مقابله با کودک آزاری

تحقیق راههای مقابله با کودک آزاری

کودک آزاری و راهکارهای مقابله با آن

در این پژوهش ضمن اشاره به مفهوم کودک آزاری از دیدگاه جوامع بین المللی و ارائه آمار جهانی و کشوری به آثار و تبعات ، علل بروز آن و نقش قوانین در پیش گیری این گونه

تحقیق راههای مقابله با کودک آزاری
تحقیق راههای مقابله با کودک آزاری