تحقیق روانشناسی گشتالت

تحقیق روانشناسی گشتالت

روانشناسی گشتالت

گشتالتی ها باور داشتند که ارگانیسم چیزی به تجربه می افزاید که در داده های حسی وجود ندارد و آن چیز سازمان ( confignization ) است . ( 2 ص 291 ) گشتالت واژه ای آلمانی است که برای انگاره (configuration ) ،سازمان ، الگو

تحقیق روانشناسی گشتالت
تحقیق روانشناسی گشتالت