تحقیق روان شناسی تربیتی

تحقیق روان شناسی تربیتی

روان شناسی تربیتی

روان شناسی پرورشی(تربیتی) شاخه ای از علم روان شناسی است که هدف آن کمک به پرورشکاران در امر پرورش است.
روانشناسی پرورشی یعنی کاربرد اصول و قوانین علم روان شناسی در امر

تحقیق روان شناسی تربیتی
تحقیق روان شناسی تربیتی