تحقیق سلیقه در انتخاب همسر

تحقیق سلیقه در انتخاب همسر

خوش سلیقه ای در انتخاب همسر

بخش اول / مفهوم تشبیه
(( تلک الامثال نضربها للنّاس لعلّهم یتفکّرون ))
این مثالها را برای مردم میزنیم باشد که تفکر کنند .
روابطی که انسانها با هم دار

تحقیق سلیقه در انتخاب همسر
تحقیق سلیقه در انتخاب همسر