تحقیق مدل کانو کیفیت محصول توسط مشتری

تحقیق مدل کانو کیفیت محصول توسط مشتری

تعریف کیفیت محصول توسط مشتری (بررسی متد کانو )

چکیده
1 مقدمه:
2 معرفی متد کانو
الف)آنچه درباره کیفیت در ذهن پنهان است را می توان دید.
ب)برای بعضی از الزامات، رضایت مشتری متناسب با میزان کارکرد آن در محصول

تحقیق مدل کانو کیفیت محصول توسط مشتری
تحقیق مدل کانو کیفیت محصول توسط مشتری