تحقیق مدیریت و اصول و وظایف

تحقیق مدیریت و اصول و وظایف

مدیریت و اصول و وظایف

مدیریت
مقدمه :&rlm
موضوع بخش نخست این تحقیق از وظایف یا اصول مدیریت بحث مى&rlm کند. در مبحث وظایف مدیریت، مستقیماً از انسان بحث نمى&rlm شود، بلکه از امورى بحث مى&rlm شود که وظیفه مدیر است؛

تحقیق مدیریت و اصول و وظایف
تحقیق مدیریت و اصول و وظایف