تحقیق نظام آموزشی فرانسه

تحقیق نظام آموزشی فرانسه

همکاری با کشورهای اروپایی در زمینه جذب دانشجویان خارجی
حرکت شتابنده به سوی جذب دانشجوی خارجی
زمانی کشور فرانسه، از جمله انتخاب های ممتاز دانشجویان برجسته اهالی جنوب شرق آسیا که در پی ادامه تحصیل در خارج از کشور بودند، محسوب می گردید. در حال

تحقیق نظام آموزشی فرانسه
تحقیق نظام آموزشی فرانسه