تحقیق کنترل در مدیریت

تحقیق کنترل در مدیریت

کنترل در مدیریت

1ـ تعیین معیارها و ضوابط کنترل:
2ـ مقایسه عملکردها با اهداف و استانداردها:
3ـ تشخیص میزان انحراف ها و بررسی علل بروز آنها:
4ـ تنظیم و اجرای برنامه ها و اقدامات

تحقیق کنترل در مدیریت
تحقیق کنترل در مدیریت