مقاله رفتار مربیان و انسجام گروهی

مقاله رفتار مربیان و انسجام گروهی

پژوهش حاضر ضمن بررسی انسجام گروهی و رفتار مربیان، عوامل مؤثر بر این دو فاکتور تیمی را مورد ارزیابی قرار داده است.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد مربیان بیشتر از سبک رهبری آموزش و تمرین و کمتر از سبک رهبری آمرانه استفاده می کردند. این بدان معنی است که مربیان نظر بازیکنان را برای تصمیم گی

مقاله رفتار مربیان و انسجام گروهی
مقاله رفتار مربیان و انسجام گروهی