مقاله روانشناسی کودک و جنبه های کاربردی

مقاله روانشناسی کودک و جنبه های کاربردی

گذری بر روانشناسی کودک با تاکید بر جنبه های کاربردی

تعاریف :
روانشناسی : علم مطالعه رفتار و عوامل به وجود آورندۀ آن را روانشناسی گویند مانند چرت زدن که حتماً علتی دارد .
رفتار: واکنش موجود زنده به محرک ها مانند ت

مقاله روانشناسی کودک و جنبه های کاربردی
مقاله روانشناسی کودک و جنبه های کاربردی