مقاله سیستم مدیریت سازمان های مجازی

مقاله سیستم مدیریت سازمان های مجازی

سیستم مدیریت کیفیت برای سازمانهای مجازی

مقدمه :
با توسعه کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات یک نوع جدید سازماندهی مطرح گردید که به آن سازمان مجازی گفته می شود (byrnc1993). سازمانهای مجازی شکلهایی از واحدهای سازمانی پراکنده از نظر ج

مقاله سیستم مدیریت سازمان های مجازی
مقاله سیستم مدیریت سازمان های مجازی