مقاله سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

مقاله سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

گسترش سیستم های اطلاعاتی باعث می شود که از ماهیت بروکراتیک مدیریت دولتی کاسته شده وبه سمت وسوی اینفوکراسی گام بردارد. برخی از صاحبنظران براین باورند که ب

مقاله سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
مقاله سیستم های اطلاعات مدیریت MIS