مقاله طراحی مفهومی سیستم ها

مقاله طراحی مفهومی سیستم ها

طراحی مفهومی سیستم ها

طرح های مفهومی
* بررسی کیفیت اطلاعات و بانک های اطلاعاتی که در سیستم جدید در دسترس خواهد بود.
* بررسی تعداد عملیات، نسخه برداری و تکثیر پرونده ها و نقاط احتمالی

مقاله طراحی مفهومی سیستم ها
مقاله طراحی مفهومی سیستم ها