مقاله مفهوم و انواع الگوریتم های هیوريستیک

مقاله مفهوم و انواع الگوریتم های هیوريستیک

چکیده
در این مقاله مفهوم هیوریستیک شرح داده می شود و انواع الگوریتم های هیوریستیک دسته بندی می شوند.
________________________________________
1 مقدمه
سیستم های پیچیده اجتماعی تعداد زیادی از مسائل دارای طبیعت ترکیباتی1 را پیش روی ما قرار می دهند. مسی

مقاله مفهوم و انواع الگوریتم های هیوريستیک
مقاله مفهوم و انواع الگوریتم های هیوريستیک