مقاله نظریه نو واقع گرایی

مقاله نظریه نو واقع گرایی

نظریه نو واقع گرایی

کنت والتس : (والتز) پدر نظریه نو واقع گرایی است.
کنت والتز با تاکید بر ضرورت نظریه پردازی برای جمع آوری اطلاعات و توضیح حوادث بین المللی معتقد است که عصاره هر نظریه باید بر پیوند بین مفاهیم و متغیرهای جوهر

مقاله نظریه نو واقع گرایی
مقاله نظریه نو واقع گرایی