مقاله کنترل نظارت و هماهنگی سازمان

مقاله کنترل نظارت و هماهنگی سازمان

کنترل و هماهنگی

مفاهیم کلیدی
جریان(نمودار)
بررسی ها (کنترل و نظارت ) سازمانی
بودجه
اهداف آموزشی (فراگیری)
برقرار کردن (بنانهادن) معیارها
اندازه گیری اجرای کار:
نقش عمل اصلاح کننده

مقاله کنترل نظارت و هماهنگی سازمان
مقاله کنترل نظارت و هماهنگی سازمان